Benoeming bestuurder BV door executeur

Mag een executeur een bestuurder van een BV benoemen? Dat was de vraag waar het Hof Arnhem-Leeuwarden zich onlangs concreet over moest uitspreken. Dat was best een lastige vraag, want de onderliggende vraag is eigenlijk wat de taak van een executeur precies inhoudt?

Volgens de wet is de taak van een executeur kort gezegd te onderscheiden in:

  1. het beheren van de goederen van de nalatenschap, en
  2. het betalen van de schulden van de nalatenschap die tijdens het beheer uit de nalatenschap behoren te worden voldaan.

Het doel van deze taken is dat de nalatenschap vervolgens verdeeld kan worden onder de erfgenamen. De executeur moet er dus uiteindelijk voor zorgen dat iedere erfgenaam het geld of de goederen krijgt waar hij recht op heeft.

Beheersexecuteur

Een executeur met de standaard wettelijke bevoegdheden en verplichtingen wordt wel een beheersexecuteur genoemd. Als er een executeur benoemd is, is deze volgens de wet standaard bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen mogen dit beheer dan ook niet voeren. De erfgenamen moeten in principe toekijken hoe de executeur zijn werk doet. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de manier waarop de executeur zijn werk doet, kunnen zij de kantonrechter vragen om hem van zijn taak als executeur te ontheffen.

In de wet is geen concrete omschrijving opgenomen van wat er verstaan moet worden onder het beheer van de nalatenschap. Algemeen wordt aangenomen dat hieronder alle handelingen vallen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen (geld en goederen) van de nalatenschap in stand te houden. Beheren kan ook het verkopen en leveren van aandelen inhouden indien de verkoop van aandelen nodig is voor bijvoorbeeld een te verwachten koersdaling.

Meer of minder bevoegdheden

De overledene kan in zijn testament de bevoegdheden van de executeur echter ook inperken of uitbreiden. Zo kan de overledene bijvoorbeeld in zijn testament bepalen dat de executeur niet bevoegd is om het beheer van de nalatenschap te voeren. Dit is het geval als de executeur alleen de bevoegdheid heeft om de uitvaart te regelen en niet meer dan dat. Men spreekt in die situatie ook wel van een begrafenisexecuteur.

De overledene kan in zijn testament ook uitdrukkelijk bepalen dat de executeur ook altijd bevoegd is tot verkoop van goederen die tot zijn nalatenschap behoren. Ook is het mogelijk om aan de executeur de bevoegdheid toe te kennen om zijn nalatenschap tussen de erfgenamen te verdelen. Men noemt die executeur ook wel een executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Overleg met erfgenamen

De executeur vertegenwoordigt in zijn doen en laten de erfgenamen. Hij kan in principe zonder toestemming van de erfgenamen zijn werkzaamheden uitvoeren. In bepaalde situaties is wel overleg met de erfgenamen nodig.

Bestuurder van een BV benoemen

Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest op verzoek van één erfgenaam, die met meerdere erfgenamen gezamenlijk gerechtigd was tot alle aandelen in een BV, de volgende vraag beantwoorden. Mag de executeur, als beheerder van die nalatenschapsaandelen in een vergadering van aandeelhouders (waarvoor niet alle erfgenamen waren uitgenodigd) rechtsgeldig een nieuwe bestuurder benoemen van die BV, die door het overlijden van de bestuurder geen bestuur meer had?

Het Hof oordeelde dat het in het belang was van de BV dat er een nieuwe bestuurder zou worden benoemd. Alle aandelen behoorden tot de nalatenschap en vanwege de onenigheid tussen de erfgenamen was een verdeling van de nalatenschap niet op korte termijn te verwachten. Daarom omvatte de beheerstaak van de executeur ook de bevoegdheid om een bestuurder van de BV te benoemen. Er was dan ook geen sprake van een nietig besluit.
Het is hierbij ook goed om te vermelden dat indien een BV meer dan een jaar geen bestuurder heeft deze BV door de Kamer van Koophandel kan worden ontbonden!

Bent u tot executeur benoemd, wilt u een executeur benoemen of heeft u vragen hierover? Bel ons voor het maken van een afspraak.


 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie