Duidelijke situatietekening van belang bij overdracht onroerende zaken

Nieuws Item object
Bij de verkoop van percelen grond blijken na de koop geschillen tussen koper en verkoper te ontstaan over de exacte ligging van de grens van de percelen. Dat komt onder meer voor als de in de leveringsakte genoemde oppervlakten niet in overeenstemming zijn met de situatietekening die aan de akte is gehecht. Om daar op een goede manier uit te komen, is de bedoeling van koper en verkoper naar objectieve maatstaven vast te stellen.

Het gaat bij de uitleg van objectieve maatstaven om de tegen de achtergrond van de inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de percelen die worden overgedragen. Voor de rechtbank Gelderland diende een zaak waarin de situatietekening aan de akte is gehecht en ook in de openbare registers is ingeschreven. Daarmee zijn zowel de akte als de situatietekening voor derden kenbaar. In dit geval was in de leveringsakte de oppervlaktemaat omschreven en de situatietekening aangehecht. Beide zijn niet  absoluut of als doorslaggevend geformuleerd. De oppervlakte is omschreven als “in totaal ongeveer 1,6 ha groot is of zo veel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken”. De situatietekening bevat  volgens de leveringsakte een schetsmatige weergave met arceringen. 
De situatietekening en de arceringen blijken echter weergegeven als een gedetailleerde kaart op schaal waarop de bestaande kadastrale grenzen, de bebouwing en de wegen exact en in hun onderlinge verhoudingen zijn ingetekend en waarop de over te dragen perceeldelen nauwkeurig zijn aangegeven. 
De rechter beschouwt de tekening als een duidelijke aanwijzing dat partijen bedoelden om de percelen aldus te leveren.

Wilt u meer weten over grensbepaling in leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie