Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

Nieuws Item object
In een recent gewezen uitspraak heeft de rechtbank zich gebogen over een in de statuten van een stichting opgenomen bepaling. In de statuten van de stichting stond dat het bestuur jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen aan de rechtbank over het gevoerde beheer van de goederen van de stichting. De rechtbank heeft het verzoek van de stichting om de jaarrekening goed te keuren afgewezen. 

De stichting betoogt dat de bepaling is opgenomen om een bepaalde mate van toezicht op het bestuur te verzekeren. De rechtbank begrijpt dat dit een verzoek is op basis van een welwillendheidsbeslissing. 
Een welwillendheidsbeslissing is niet gebaseerd op een wettelijke grond. Daarom kan een welwillendheidsbeslissing alleen maar worden toegewezen als alle gerechtvaardigde belangen die bij het geval betrokken zijn gediend zijn met de toewijzing en zich niet tegen toewijzing verzetten.  
Naar het oordeel van de rechtbank wordt niet aan deze voorwaarden voldaan.

Ook op andere wijze kan in toezicht worden voorzien. In de statuten kan een bepaling worden opgenomen dat er een raad van toezicht is, maar ook kan in de statuten worden opgenomen dat de jaarrekening ter controle aan een accountant wordt voorgelegd. Dat de welwillendheidsbeslissing in eerdere jaren wel is gegeven doet daar niets aan af.

Een heel begrijpelijke uitspraak. Hebben de statuten van uw stichting een vergelijkbare bepaling? Pas dan tijdig aan. 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie